Abergavenny, bench
                       
Abergavenny street
                       
Abergavenny market stalls
                       
Abergavenny market hall
                       
Abergavenny market hall (1)
                       
Abergavenny market entrance
                       
Abergavenny high street
                       
Abergavenny high st signpost